De kleuterklas

Omdat we het onderwijs laten aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het kind, vinden we het pedagogisch onderscheid tussen kleuterklas en onderbouw belangrijk. Dat brengen we met de term kleuterklas en klas 1 t/m klas 6 tot uitdrukking.

De kleuter leert ontzettend veel, maar mag dat op kleuterwijze doen en wordt derhalve niet expliciet als ‘leerling’ benaderd. De Leeuwenhartschool heeft 2 kleuterklassen. De kleuterklas start om 08.30u en eindigt om 14.00 uur zoals alle andere klassen.

In de klassen zitten de kleuters van 4 tot 6 jaar bij elkaar. Zij blijven gedurende hun kleutertijd bij dezelfde leerkracht. De vierjarige wordt op een andere manier benaderd dan de zesjarige. Dat wil zeggen dat zesjarige oefent met zelfstandig werken en een grotere verantwoordelijkheid krijgt dan de vierjarige als het om de uitvoering van taken gaat.

Het lokaal

Het lokaal
De kleuterklas is huiselijk ingericht en geeft de kinderen een gevoel van warmte en geborgenheid. Het speelgoed is eenvoudig en van natuurlijk materiaal gemaakt. Er zijn houten kisten en blokken, lappen en huisjes met poppen. De eenvoud van het materiaal nodigt de kleuters uit, hun fantasie aan te spreken.

Dagritme

Hoe ziet een dag eruit?
De ochtend is zo opgebouwd, dat er een gezonde afwisseling van activiteiten is. Zo is het effect van het vertellen van een verhaal dat de kinderen zich concentreren en tot rust komen. Andere activiteiten, zoals het vrije spelen hebben juist een expressief karakter. De afwisseling van concentratie en expressie versterkt de constitutie van het kind en legt een goede basis voor het latere leven.
Duidelijkheid en zekerheid geven de kleuters houvast en vertrouwen. Daarom delen we de ochtenden zoveel mogelijk op dezelfde manier in. Ook zijn de dagen van de week aan hun bezigheden herkenbaar: er is bijvoorbeeld een ‘schilderdag’ en een ‘brood-bakdag’. We stemmen onze bezigheden ook op de seizoenen af en ruimen veel plaats in voor de jaarfeesten. Zo kunnen de kinderen het jaarritme beleven.

Spelend leren

Enige activiteiten die binnen de kleuterklas plaatsvinden zijn:

Taal. Het accent ligt op luisteren en spreken. Voorts oefenen de oudste kleuters spelenderwijs met:
o woord- en letterklank.
o wat letters zijn en wat je ermee kunt doen.
o lettergrepen klappen.
o woorden lopen in een zin. bv ‘Pim is op school’ (4 stappen).

Rekenen. Door spel en activiteiten voorwaarden scheppen voor het rekenen en getalsbegrip ontwikkelen. De oudste kleuters:
o Kunnen tellen tot 20
o Kennen de begrippen meer/minder/evenveel
o Kennen begrippen klein/groot
o Ze kunnen kleine hoeveelheden voorzien bv op een dobbelsteen.

Engels. Door spelletjes, versjes en liedjes in het Engels te oefenen, leren de kinderen spelenderwijs de Engelse taal kennen.

Vrij spel. Hierdoor stimuleren we niet alleen de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling van de kleuters, maar oefenen ze ook sociaal gedrag en krijgt de fantasie de gelegenheid om tot bloei te komen. Deze fantasie is nodig om bijvoorbeeld in een latere leeftijdsfase probleemoplossend te kunnen denken.

Bewegingsspel. Door dit spel ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek.

Muziek. Door te luisteren naar levende muziek en het zingen van de leerkracht en door zelf muziek te maken, ontwikkelt zich het muzikale vermogen van de kinderen.

Euritmie. De kinderen verbinden zich met de klanken en met hun gevoel door op een verhaal of op muziek te bewegen. De motorische ontwikkeling staat hier centraal. Daarnaast leren de kinderen zichzelf en de ander ervaren in een groter geheel.

Tekenen, schilderen, boetseren.

Overstap naar de eerste klas (groep3)


Overstap naar de eerste klas
Als de kleuter overstapt naar de eerste klas, is het kind schoolrijp. Schoolrijpheid hangt niet alleen af van de kalenderleeftijd van het kind, Ook andere factoren spelen een rol, zoals de rijpheid op het gebied van de sociaal-emotionele-, de motorische- en de denkontwikkeling. Te denken valt hierbij aan het kunnen focussen, het doelgericht spelen, taakbesef, concentratie, het abstracte begripsvermogen en de lichamelijke ontwikkeling. Om goed te kunnen beoordelen of een kind schoolrijp is, is er nauw overleg tussen de leerkrachten, de Intern Begeleider van de school en de ouders. Ieder jaar is er op school ook een aparte ouderavond over het thema schoolrijpheid. Het behoort tot de mogelijkheden om een kind een jaar langer te laten kleuteren.

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

De Leeuwenhartschool