Leerlingzorg

Elk kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Deze ontwikkeling volgen wij nauwkeurig.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Hoe dit wordt bereikt is geformuleerd in een zogenaamd ondersteuningsbeleid. (Het schoolondersteuningsprofiel is op te vragen bij de schoolleiding of intern begeleider.)

De intern begeleider bepaalt samen met de leerkrachten en het ondersteuningsteam welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Hierbij krijgen de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling een gelijkwaardige aandacht. Tijdige signalering en objectieve beoordeling van de ontwikkeling worden daarbij bevorderd door het leerlingvolgsysteem. Samen met de klassenleerkracht bespreekt de intern begeleider welke hulp het kind nodig heeft binnen en/of buiten de klas. Ouders worden op de hoogte gehouden van de onderwijsondersteuning die ingezet wordt.

Leerlingen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben worden begeleid door interne vakspecialisten zoals de Remedial Teacher. Daarnaast kunnen ook externe partijen om extra ondersteuning worden gevraagd. Hierbij valt te denken aan: de schoolarts, jeugd gezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk e.d. Binnen de school is er op maandag ook een kunstzinnig- en speltherapeut aanwezig.

Hieronder vind u het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Leeuwenhartschool. Heeft u hier vragen over, stel deze dan gerust aan de schoolleider of de Intern Begeleider.

Schoolondersteuningsprofiel Leeuwenhartschool – SWV Hoeksche waard

“Help kinderen hun vaardigheden te versterken”

De Leeuwenhartschool