Kernwaarden, visie en missie

De leerkrachten op een vrijeschool en de medewerkers die hen ondersteunen, willen dat iedere leerling zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Onderwijs gaat over het opdoen van basisvaardigheden, het ontwikkelen van je talenten en om het ontginnen van de mens die je bent. Dat onderwijs vraagt dus om het aanmoedigen van de ontwikkeling van vrije geesten, zowel in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Hiernaar verwijst de term ‘vrij’ in ons vrijeschoolonderwijs.

Kernwaarden

Ontwikkeling: Mensen en organisaties ontwikkelen zich in fasen. Het onderwijs aan de jonge mens vormt hem. Daarom is de lesstof ook ontwikkelingsstof en wordt deze zorgvuldig op de leeftijdsfase afgestemd.

Authenticiteit: Onze scholen bereiden jongeren voor op het leiden van een authentiek leven. Ze bevorderen hiertoe de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen en de karaktervastheid van de leerlingen.

Respect: Onze scholen respecteren levensbeschouwing en godsdienst van een ieder. Leerlingen van vrijescholen ontdekken dat mensen hun waarden op verschillende manieren uiten en leren dit te respecteren.

Vriendschap: Onze scholen respecteren het ontstaan van onderlinge banden. Leerlingen leren hoe ze een vruchtbaar gesprek kunnen voeren en hoe ze vriendschappen kunnen aangaan en onderhouden.

Zorgzaamheid: Onze scholen zorgen ervoor dat hun leerlingen zich met de wereld verbinden. Ze voeden hun leerlingen op tot volwassenen die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen.

Transparantie: Wij zijn open en transparant over de kwaliteit en inrichting van ons onderwijs. Door duidelijkheid te scheppen weten leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen waar wij voor staan en wat ze kunnen verwachten van ons.

Visie

Op het basisonderwijs van de vrijeschool leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool en daarnaast nog veel meer. De vrijescholen verzorgen, gebaseerd op de antroposofie, hoogwaardig onderwijs. Er wordt naar antwoorden gezocht op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas als groep. Kleuters en schoolkinderen hebben ieder hun eigen wereld waarin wij letterlijk en figuurlijk speelruimte bieden, kennis, vaardigheden en mogelijkheden aanreiken en het zoeken naar oplossingen nadrukkelijk stimuleren. Een breed onderwijspakket dat uitgaat van een evenwicht tussen cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Zo kan ieder kind vol vertrouwen met de verworven kennis en de ontwikkelde vaardigheden naar het vervolg onderwijs doorstromen. Een vrijeschool biedt onderwijs aan kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot en met het voortgezet onderwijs.

Missie

De vrijeschool: hoog kwalitatief onderwijs mét meerwaarde. Náást het behalen van de kwalitatieve reguliere einddoelen, gesteld vanuit de overheid, geven wij de leerlingen extra waarden mee die van belang zijn om je blijvend te willen en kunnen ontwikkelen. Het kind wordt uitgedaagd zijn persoonlijkheid goed te ontplooien en te zoeken naar oplossingen binnen een veilige omgeving, om zo stevig in de wereld te staan.

De vrijeschool blijft zich ontwikkelen om aansluiting te houden op de huidige en toekomstige maatschappij, met respect voor de bestaande (antroposofische) waarden. Van belang zijn aspecten als: kennis, kunst, creativiteit, beweging, balans eQ & iQ, zorg voor onze aarde en ontwikkeling van de krachten van het kind om te kunnen worden wie je bent.

“Vrijeschoolonderwijs. Met een brede basis sta je sterker, kom je verder.”

De Leeuwenhartschool